Algemene Voorwaarden

Art 1      Algemeen

Alle tussen Stichting Hondenschool Mijnhondenik (Hondenschool Mijnhondenik) en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten wordt beheerst door de navolgende voorwaarden:

1.1 Cursisten zijn zij die de inschrijvingsovereenkomst met Hondenschool Mijnhondenik zijn aangegaan. De cursist is definitief ingeschreven na volledige invulling en inzending van het inschrijfformulier en betaling van het lesgeld. Inschrijving gaat in per datum eerste training na de twee proeflessen.

1.2 Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond(en) te overleggen.

1.3 Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers het inschrijfformulier in te vullen en wordt de overeenkomst met de ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers aangegaan.

1.4 Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

1.5 Door in te schrijven verklaart cursist zich bekend met de huisregels van Hondenschool Mijnhondenik welke terug te vinden zijn op de website www.hondenschoolmijnhondenik.nl.

Art 2      Hondentraining/cursus

2.1 Hondenschool Mijnhondenik verzorgt hondentraining op de locatie:

Terrein gezondheidszorg instelling ’s Heeren Loo
Apeldoornseweg 60
6733 SC Wekerom

2.2 De cursussen vinden plaats door train(st)ers die het trainen van baasjes van honden als hobby hebben. Trainingen gebeuren volledig op basis van vrijwilligheid. Zowel voor de train(st)ers als voor de cursisten.

2.3 De cursussen vinden plaats op tijden en locatie zoals vermeld op de website van www.hondenschoolmijnhondenik.nl.

2.4 De kosten van de cursus bedragen € 160,00 per jaar.

2.5 De kosten voor de puppycursus en/of vervolgcursus dienen betaald te worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

2.6 Cursusdata, locatie en kosten voor de cursus zijn onder voorbehoud en kunnen door de Hondenschool Mijnhondenik worden gewijzigd.

2.7 Inschrijving voor de cursussen bij Mijnhondenik verplicht u tot betaling van het cursusgeld. Restitutie van cursusgeld bij tussentijdse beëindiging of gedeeltelijk niet volgen van een cursus is niet mogelijk.

2.8 Hondenschool Mijnhondenik geeft uitsluitend cursus op een positieve en diervriendelijke manier. Het gebruik van dieronvriendelijke correctiematerialen (zoals prikbanden, teletack e.d.) en het toedienen van lichamelijke correcties (slaan of schoppen van de hond) is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om geweld naar andere honden te gebruiken.

2.9 In het geval cursist of diens hond zich ontoelaatbaar gedraagt tijdens de training bestaat de mogelijkheid voor de train(st)er om aan de cursist te verzoeken de cursus te verlaten. Bij herhaling kan de Hondenschool Mijnhondenik besluiten de cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de hondencursussen.

Art 3      Verantwoordelijkheid

3.1 De hondenschool en/of de trainer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, letsel of ziekte die door of aan de hond van de cursist is veroorzaakt voor tijdens en/of na de cursus. De eigenaar van de hond blijft te allen tijde dus ook tijdens de cursus verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn hond evenals de gevolgen daarvan. Ook wanneer een ander met de hond van de cursist traint.

3.2 De hondenschool en/of de trainer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van, en/of diefstal van uw hond en/of bezittingen.

3.3 Het is niet toegestaan om met een zieke hond te trainen en/of aanwezig te zijn op het cursusterrein. De cursist is zelf aansprakelijk voor de gezondheid van zijn of haar hond. In geval van ziekte of twijfel daarover is de cursist genoodzaakt informatie in te winnen bij een erkend dierenarts. Te allen tijde dient cursist open en duidelijk te zijn betreffende de gezondheidstoestand van de hond, naar de Hondenschool Mijnhondenik.

3.4 De cursist beschikt tijdens deelname van de cursussen over een geldige WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) waarop de hond meeverzekerd is. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de cursist om voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen.

Art 4      Overig

4.1 Wijzigingen/aanvullingen in de algemene voorwaarden zullen gepubliceerd worden op de website www.hondenschoolmijnhondenik.nl.

4.2 Daar waar deze algemene voorwaarden en/of de huisregels niet voorzien, is de beslissing van de Hondenschool Mijnhondenik bindend.